Diagnoza logistyczna i ocena dojrzałości cyfrowej

Diagnoza logistyczna i ocena dojrzałości cyfrowej to nowa usługa oferowana przedsiębiorstwom przez GS1 Polska we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Logistyki i Magazynowania.

Dlaczego warto dokonać diagnozy?

Celem diagnozy jest badanie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw oraz bieżącego poziomu efektywności działań w ramach poszczególnych obszarów logistyki. Przygotowana diagnoza i jej wyniki będą podstawą wskazania kierunków dalszego rozwoju firm.

Dla kogo?

Ofertę kierujemy do wszystkich firm i przedsiębiorstw, w tym Uczestników Systemu GS1, które prowadzą działalność handlową lub usługową. Diagnozę polecamy przede wszystkim firmom, które w ramach swojej działalności realizują lub obsługują przepływ różnorodnych materiałów, wyrobów, towarów w przypadku których logistyka i dojrzałość cyfrowa stanowi istotny element działalności.

W grupie tej mogą być lokowani:

 • producenci,
 • dystrybutorzy (w tym firmy/sieci handlowe, hurtownie),
 • firmy TSL (w tym operatorzy logistyczni, przewoźnicy, spedytorzy).

diagnozy podmioty

Opis merytoryczny usługi

Opisywana usługa ma modułowy charakter co oznacza, że użytkownicy (poszczególne firmy) mogą dowolnie wybierać wśród mniejszych usług (modułów) współtworzących kompleksowy produkt, wybierając te najpotrzebniejsze czy najbardziej użyteczne z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa i kreując tym samym dowolnie pełen zakres całej usługi.

Kategorie i opis modułów

A. Zakres podmiotowy usługi - obszar logistyki, w ramach którego przeprowadzona będzie diagnoza i ocena; w tym zakresie wyróżniono: 

Zapasy -> analiza działań przedsiębiorstwa związanych z budowaniem zapasów oraz zarządzaniem zapasami, w tym takich elementów jak: rodzaje asortymentu tworzącego zapas, warunki realizacji dostaw zaopatrzeniowych oraz dostaw do klientów, stosowane metody klasyfikacji asortymentu oraz uzupełniania i monitorowania zapasów.

Magazyn -> analiza organizacji i infrastruktury magazynu, w tym takich elementów jak: sposób realizacji procesów magazynowych, stosowane technologie w magazynie, posiadane wyposażenie w magazynie, w tym wyposażenie do składowania oraz środki transportu wewnętrznego, wielkość i struktura zatrudnienia w magazynie.

Transport ->  analiza organizacji procesów transportowych, zakres i warunki współpracy z przewoźnikami, wykorzystywana flota, stosowane metody panowania i realizacji transportu oraz pomiaru efektywności działań transportowych.

Standardy GS1 -> analiza stanu wykorzystania standardów GS1 w procesach logistycznych.

B. Zakres przedmiotowy usługi – typ analizy jaka zostanie przeprowadzona w danym obszarze; w tym zakresie wyróżniono:

Analiza obszaru – kwestionariusz -> analiza sposobów działania firmy w ramach danego obszaru (procesy, organizacja prac) z wykorzystaniem dedykowanego kwestionariusza (plik MS Excel). Kwestionariusz w pierwszej kolejności zostanie udostępniony wskazanym przedstawicielom firmy w celu uzupełnienia odpowiedzi na zdefiniowane pytania. Kolejnym krokiem będzie spotkanie (online lub offline) przedstawicieli badanej firmy z ekspertami realizującymi usługę. Dopuszcza się możliwość organizacji spotkania w siedzibie badanej firmy; wówczas byłoby one połączone z wizją lokalną. Celem spotkania będzie omówienie i doprecyzowanie odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli firmy w kwestionariuszu oraz (w przypadku wizji lokalnej) obserwacja faktycznych uwarunkowań funkcjonowania danego obszaru. Finalnym wynikiem analizy będzie raport opisujący zdiagnozowany sposób działania firmy w ramach badanego obszaru, ocenę silnych i słabych stron w danym obszarze oraz rekomendacje dalszych usprawnień dla podniesienia efektywności działań w badanym obszarze. 

Analiza procesowa – mapy procesów -> szczegółowa analiza procesów w danym obszarze poprzez budowę map procesów zgodnych ze standardem BPMN 2.0., umożliwiających odwzorowanie działań za pomocą czynności i zdarzeń oraz punktów decyzyjnych wraz z przypisaniem ról biznesowych poszczególnym uczestnikom procesów. Analiza procesowa będzie realizowana poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie danej firmy, w celu uzyskania kompleksowych danych, niezbędnych do przeprowadzenia analizy wybranych procesów (wywiady procesowe). Uzgodnienia i rozmowy prowadzone będą zarówno na poziomie zarządczym, jak i operacyjnym. Następnie zbudowane zostaną modele symulacyjne AS IS, które zostaną sparametryzowane i skalibrowane, dzięki czemu możliwa będzie identyfikacja obszarów procesów, posiadających potencjał optymalizacyjny. Finalnym wynikiem analizy będą mapy i modele symulacyjne obecnie funkcjonujących procesów (mapy AS IS), zgodne ze standardem BPMN 2.0., dostępne dla wskazanych przedstawicieli danej firmy w repozytorium procesowym (dedykowany dostęp dla wskazanych osób).

Analiza wskaźnikowa -> wyznaczenie i analiza kluczowych wskaźników efektywności działań w ramach poszczególnych obszarów, oparta na faktycznych danych liczbowych charakteryzujących działalność danej firmy we wskazanym okresie historycznym. Warunkiem koniecznym realizacji analizy wskaźnikowej będzie dostarczenie danych liczbowych przez firmę wg wytycznych zwizualizowanych w postaci formatek danych, omówionych przez ekspertów dedykowanych do realizacji analizy. Zakres danych będzie adekwatny do wybranego obszaru, w ramach którego przeprowadzona będzie analiza wskaźnikowa. Finalnym wynikiem analizy będzie raport zawierający ocenę wskaźników logistycznych w danym obszarze oraz zestawienia tabelaryczne wyznaczonych wskaźników logistycznych.

Standardy GS1 i dojrzałość cyfrowa -> analiza gotowości poszczególnych przedsiębiorstw do transformacji cyfrowej realizowana na drodze diagnozy obecnego poziomu cyfryzacji. Ocena dojrzałości cyfrowej będzie realizowana z wykorzystaniem dedykowanego kwestionariusza (plik MS Excel). Kwestionariusz będzie obejmował trzy aspekty dojrzałości cyfrowej:

 • Digitalizacja - w tym m.in. poziom zastosowania identyfikatorów GS1 dla znakowania produktów, lokalizacji, zasobów logistycznych etc., weryfikacja jakości oznaczeń oraz procesów kontroli jakości oznaczeń; zakres zastosowania etykiety logistycznej, elektronicznej wymiany danych (EDI) oraz globalnych modeli danych,
 • Systemy IT - poziom praktycznego wykorzystania systemów klasy ERP oraz specjalistycznych rozwiązań obszarowych w ramach IT: WMS, TMS etc.,
 • Technologie cyfrowe - wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu zaawansowanego przetwarzania danych, w tym: Big Data, Cloud Computing, Machine Learning, Blockchain.

Wszystkie wymienione aspekty zostaną odniesione do całej działalności danego przedsiębiorstwa, a zatem obejmą również wszystkie obszary logistyki wspomniane wcześniej (zapasy, magazyn, transport). 

Jak wygląda proces realizacji usługi?

 1. Kwestionariusz w pierwszej kolejności zostanie udostępniony wskazanym przedstawicielom firmy w celu uzupełnienia odpowiedzi na zdefiniowane pytania. 
 2. Kolejnym krokiem będzie spotkanie (online lub offline) przedstawicieli firmy z ekspertami realizującymi usługę. Celem spotkania będzie omówienie i doprecyzowanie odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli firmy w kwestionariuszu.
 3. Finalnym wynikiem analizy będzie raport opisujący bieżący poziom dojrzałości cyfrowej firmy w ramach wszystkich obszarów jej działalności, z uwzględnieniem zdefiniowanych aspektów cyfryzacji. 
 4. W raporcie przedstawiona zostanie również ekspercka i niezależna ocena dojrzałości cyfrowej, wraz ze wskazaniem rekomendowanych działań, jakie powinna podjąć firma w kierunku rozwoju cyfrowego.  
 

Element 1
Analiza
obszaru -
kwestionariusz

Element 2
Analiza
procesowa –
mapy procesów

Element 3
Analiza
wskaźnikowa

Element 4
Standardy GS1
i dojrzałość
cyfrowa

  element14x element2  element3  element4 

ZAPASY

zapasy

MODUŁ 1 

MODUŁ 2

MODUŁ 3

MODUŁ 10
(MODUŁ STAŁY)

MAGAZYN

magazyn

MODUŁ 4

MODUŁ 5

MODUŁ 6

TRANSPORT

transport

MODUŁ 7

MODUŁ 8

MODUŁ 9

Zgodnie z opisanymi kryteriami podziału usługi, wyodrębniono 10 modułów:

Moduł 1 – Analiza obszaru ZAPASY wg opracowanego kwestionariusza,

Moduł 2 – Analiza procesowa obszaru ZAPASY polegająca na przygotowaniu map procesowych AS IS zgodnych ze standardem BPMN 2.0.,

Moduł 3 – Analiza wskaźnikowa w obszarze ZAPASY,

Moduł 4 – Analiza obszaru MAGAZYN wg opracowanego kwestionariusza,

Moduł 5 – Analiza procesowa obszaru MAGAZYN polegająca na przygotowaniu map procesowych AS IS zgodnych ze standardem BPMN 2.0.,

Moduł 6 – Analiza wskaźnikowa w obszarze MAGAZYN,

Moduł 7 – Analiza obszaru TRANSPORT wg opracowanego kwestionariusza,

Moduł 8 – Analiza procesowa obszaru TRANSPORT polegająca na przygotowaniu map procesowych AS IS zgodnych ze standardem BPMN 2.0.,

Moduł 9 – Analiza wskaźnikowa w obszarze TRANSPORT,

Moduł 10 – Wykorzystanie standardów GS1 i ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa wg opracowanego kwestionariusza .

Korzyści dla przedsiębiorstw

Firmy, które poddadzą się diagnozie logistycznej i ocenie dojrzałości cyfrowej, będą miały możliwość uzyskania kompleksowej, eksperckiej i niezależnej oceny obecnego poziomu ich cyfryzacji oraz efektywności realizowanych działań logistycznych.

Dokonana ocena pozwoli na zdefiniowanie działań usprawniających mających na celu rozwój firmy w zakresie transformacji cyfrowej oraz optymalizację poszczególnych obszarów logistyki.

Ile trwa przeprowadzenie diagnozy?

Czas trwania diagnozy jest zależny od zakresu analizy, tzn. modułów wybranych w ramach usługi oraz wielkości firmy i skali jej działalności, jednak można założyć, że realizacja jednego modułu, tj. analizy logistycznej (procesowej lub wskaźnikowej) w dowolnym obszarze logistyki (moduły 1–9), będzie trwała średnio od 3 do 5 tygodni (dla 1 modułu). Wybrane moduły możemy diagnozować równolegle.

Moduł dotyczący oceny dojrzałości cyfrowej, stanowiący integralny element usługi, realizujemy w formie wywiadu opartego na przygotowanym kwestionariuszu. W tym przypadku diagnoza będzie trwała ok. 2-3 tygodnie (biorąc pod uwagę przeprowadzenie wywiadu i przygotowanie skróconego raportu z wnioskami).

Ile to kosztuje?

Cennik:

1 Analiza procesów w danym obszarze w formie analizy eksperckiej (kwestionariusz) (moduł 1, 4, 7) 10.000 PLN netto
2 Analiza procesów w danym obszarze w formie map procesów (moduł 2, 5, 8) 15.000 PLN netto
3 Analiza wskaźnikowa w danym obszarze (moduł 3, 6, 9) 11.500 PLN netto
4 Diagnoza dojrzałości cyfrowej (moduł stały) 13.000 PLN netto

Uwaga:

 1. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen bazowych podanych w cennikach, zależnie od specyficznych warunków charakteryzujących dane przedsiębiorstwo, które będzie poddane analizie.
 2. Ceny podane w ramach wyceny prac nie uwzględniają ewentualnych kosztów dodatkowych, takich jak np. kosztów podróży.
 3. WAŻNE: Usługa diagnozy i dojrzałości cyfrowej jest płatna, ale dofinansowana w 50% przez GS1 Polska.

Przeprowadzona diagnoza logistyczna i ocena dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa może stać się pierwszym krokiem do uzyskania takich korzyści jak:

 • obniżenie kosztów logistycznych i wzrost efektywności ekonomicznej,
 • podniesienie efektywności działań logistycznych,
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia działań niepożądanych,
 • dobre przygotowanie do zmian, które obserwowane są w otoczeniu biznesowym (np. wzrost e-commerce) oraz zgodność z ogólnoświatowymi standardami.

diagnoza baner cena

Po szczegółowe informacje na temat usługi "Dagnoza logistyczna i dojrzałość cyfrowa przedsiębiorstw" prosimy kierować do kierownika projektu:

Artur Schönknecht
Starszy specjalista ds. wdrożeń standardów GS1 | Konsultacje firmowe | Szkolenia B2B | Audyty |

 

Newsletter

Bądź na bieżąco z kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o webinariach, szkoleniach, konferencjach i nowościach z branży.

Klikając "zapisz się" wyrażasz zgodę na otrzymywanie od GS1 Polska informacji marketingowych drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i  może zostać cofnięte. Klauzula obowiązku informacyjnego

Nasi partnerzy

A2 Customer Care sp. z o.o.
Publicis Commerce
DiCentral Gmbh
Checkpoint Systems (CEE) Sp. z o.o.
Gama System Polska Sp. z o.o.
Zebra Technologies Corporation
Talkin’Things
Sente
SoftwareStudio
Logopak East Sp. z o.o.
Kreski Sp.J. Piotr Gałecki Łukasz Gałecki
ELECTRONIC DATA TRANSFER (EDT)
Pagero
Comarch S.A
Syndigo
Markant AG
Infinite sp. z o.o.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
HIT - Kody Kreskowe Sp.J.
HADATAP Sp. z o.o.
Brandbank (Poland) Sp. z o.o.
Optidata Sp. z o.o.
JANTAR Sp. z o.o.
IBCS POLAND Sp. z o.o.
EDISON S.A.
DataConsult S.A.
Data Interchange Sp. z o.o.

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych, funkcjonalnych. Dowiedz się więcej tutaj