I. WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem Serwisu www.gs1pl.org (dalej jako: „Serwis”), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Fundacja GS1 Polska z siedzibą w Poznaniu (61-755), ul. Ewarysta Estkowskiego 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598394, NIP: 783-12-36-664, Regon: 363569948 (dalej jako: „Administrator”). Kontakt z Administratorem: e-mail: kontakt@gs1pl.org, telefon: +48 8523794.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: rodo@gs1pl.org
 3. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 5. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
  a) danych osobowych przekazywanych przez użytkownika,
  b) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.

Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora danych osobowych przekazywanych przez użytkowników.
 2. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze),
  3. innym użytkownikom zgodnie z warunkami określonymi w § 6¹ Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Systemie GS1 Polska.
  4. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych (np. kancelariom notarialnym lub prawnym). Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
 4. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  2. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
  3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych do innego administratora,
  6. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 6. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III.A. PROWADZENIE KONTA UCZESTNIKA W SYSTEMIE MOJE GS1
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) Zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym rejestracji i prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO) - „wykonanie umowy”.
  b) Dochodzenia roszczeń związanych z umową, (podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes", którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tym postępowania egzekucyjnego. Terminy dochodzenia roszczeń określa Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawne regulujące tryb prowadzenia ww. postępowań.
  c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur, archiwizowania dokumentacji podatkowej, (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny".
  d) Poprawy jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji klienta (podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes".
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie. Brak podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji ww. celów. Będzie to:
  a) czas niezbędny do realizacji umowy tj. prowadzenia konta uczestnika w Serwisie,
  b) czas wykonywania obowiązków prawnych,
  c) czas, po którym przedawnią się roszczenia,
  d) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
III.B. NEWSLETTER
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy podali swój adres e-mail w celach:
  a) świadczenia usługi wysyłki newslettera – (podstawa prawna- art.6 ust. 1 lit. b RODO) –„wykonywanie umowy”;
  b) w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera –(podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. f RODO)- „prawnie uzasadniony interes”;
  c) analitycznych i statystycznych – (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) -„prawnie uzasadniony interes” polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie;
  d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – (podstawa prawna- 6 ust. 1 lit. f RODO)- „prawnie uzasadniony interes” polegający na ochronie jego praw.
 2. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wysyłki newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wysyłki.
 3. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika lub wysyłając korespondencję na adres: rodo@gs1pl.org
 4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez czas niezbędny do realizacji ww. celów. Będzie to:
  a) czas niezbędny do realizacji umowy;
  b) czas po którym przedawniają się roszczenia;
  c) czas do mementu wyrażenia sprzeciwu.
III.C. FORMULARZ KONTAKTOWY
 1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 3. W przypadku podania danych fakultatywnie (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO)- „zgoda”
 4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio
  1) czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego,
  2) czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika.
 5. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 6. Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.
III.D. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 2. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania komunikacji handlowej i marketingowej. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości prowadzenia takiej komunikacji.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody przez użytkownika.
 4. Odbiorca komunikacji handlowej i marketingowej może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez:
  1) kliknięcie w link dezaktywacyjny, znajdujący się w każdej wysyłanej w ramach wysłanej wiadomości,
  2) wysyłając korespondencję na adres rodo@gs1pl.org
 5. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
III.E. E-LEARNING
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
  a) zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym rejestracji Użytkownika na platformie e-learningowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
  b) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –„prawnie uzasadniony interes”;
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji Użytkownika na platformie e-learningowej.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  a) czas niezbędny do realizacji umowy tj. zakończenia e-learningu,
  b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  c) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  d) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
III.F. AKADEMIA GS1, SZKOLENIA, SEMINARIA, WEBINARY
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
  a) zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
  b) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur, archiwizowania dokumentacji podatkowej, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny".
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji użytkownika w Akademii GS1, na szkoleniach, seminariach, webinarach.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  a) czas niezbędny do realizacji umowy,
  b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  c) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  d) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
III.G. ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH
 1. Administrator przetwarza także dane osobowe w ramach kontaktów biznesowych - (podstawa prawna -art. 6 ust. 1 lit. f RODO) „prawnie uzasadniony interes” polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
 2. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do utrzymywania kontaktów biznesowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości prowadzenia takich kontaktów.
III.H. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW PERSONELU KONTRAHENTÓW LUB KLIENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ADMINISTRATOREM
 1. Administrator pozyskuje także dane osobowe od klientów, kontrahentów, dane osób zaangażowanych w realizację umów np. osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia itp. – (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) „prawnie uzasadniony interes”, polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Takie dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.
 2. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów.
III.I. FACEBOOK
 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających konta Administratora prowadzone w mediach społecznościowych.
 2. Fundacja GS1 Polska jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem https://www.facebook.com/GS1Polska (dalej jako Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
  i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
  a) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";
  b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”
 4. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów
  i usług Facebooka,
  b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
  c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 5. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.
 6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
  b) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.
 7. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 9. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Administrator oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  a) w niniejszym dokumencie,
  b) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy
 11. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).
 12. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
 6. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „INFORMACJI O PLIKACH COOKIES”:

V. PLIKI COOKIES – INFORMACJA

 1. Administrator, stosownie do przepisów prawa telekomunikacyjnego, informuje, że ta strona internetowa (Serwis) wykorzystuje pliki cookies.
 2. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 3. Umieszczanie oraz korzystanie z plików cookies oraz innych technologii nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (np. komputera, smartfona, tableta), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji jego urządzenia jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.
 4. Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest:
  a) tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników;
  b) dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania
  z Serwisu np. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka, utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c) prezentacja reklam.

VI. PLIKI COOKIES - ogólnie

 1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
  a) nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany;
  b) wygenerowany unikatowy numer;
  c) czas przechowywania pliku.
 2. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików:

1) Ze względu na źródło pochodzenia wyróżniamy następujące pliki cookies:
a) tzw. first-party cookies (własne) - pochodzące z Serwisu, w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę, która należy do Administratora; Te pliki wykorzystywane są w celu: uwierzytelnienia i utrzymania sesji witryny internetowej; optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze strony internetowej; podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji - tzw. funkcjonalne cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach strony internetowej; zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami tzw. sesyjny plik Cookie o nazwie INFO
b) tzw. third-party cookies (zewnętrzne) - umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez firmy zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator; Te pliki wykorzystywane są w celu w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych; do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowanie statystyk, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu; w celu umożliwienia korzystania z technologii firm zewnętrznych umieszczonych w Serwisie, np. wtyczki Google Maps, Google Analytics – polityka prywatności www.google.com/intl/pl/policies

2) Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika wyróżniamy:
a) pliki cookies sesyjne, które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę internetową i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądania;
b) pliki przechowywane znacznie dłużej, usuwane automatycznie przez przeglądarkę po określonym czasie lub manualnie przez użytkownika;

 

INNE TECHNOLOGIE

 1. W Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn), mapy (Google Maps). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą technologii internetowych informacji do wymienionych podmiotów zewnętrznych. W przypadku portalu społecznościowego jest on współadministratorem tak pozyskanych danych. Dane są przetwarzane jednak w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania jego marki. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki osób odwiedzających portal społecznościowy (tj. współadministratora) wynikają wprost z regulaminu danego portalu społecznościowego, dlatego warto zapoznać się z jego treścią.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE

 1. Serwis wykorzystuje następujące narzędzia analityczne:
  a) Google Analytics
  Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej. Służą do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony internetowej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
  b) Google Adwords
  Google Adwords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe. Google Adwords pozwala na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
  c) Piksele Facebook
  Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content

JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies oraz innych technologii, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
 2. Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej odnoszą się także do sposobu wykorzystywania innych technologii internetowych.
 3. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki zbierające dane zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym
  w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  a) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  b) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  d) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  e) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  f) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies, pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

VII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

VIII. KONTAKT

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu
  e-mail: rodo@gs1pl.org
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: rodo@gs1pl.org

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych
  i bezpieczeństwa informacji.
 2. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Serwisu www.gs1pl.org. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

Newsletter

Bądź na bieżąco z kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o webinariach, szkoleniach, konferencjach i nowościach z branży.

Klikając "zapisz się" wyrażasz zgodę na otrzymywanie od GS1 Polska informacji marketingowych drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i  może zostać cofnięte. Klauzula obowiązku informacyjnego

Nasi partnerzy

A2 Customer Care sp. z o.o.
Publicis Commerce
DiCentral Gmbh
Checkpoint Systems (CEE) Sp. z o.o.
Gama System Polska Sp. z o.o.
Zebra Technologies Corporation
Talkin’Things
Sente
SoftwareStudio
Logopak East Sp. z o.o.
Kreski Sp.J. Piotr Gałecki Łukasz Gałecki
ELECTRONIC DATA TRANSFER (EDT)
Pagero
Comarch S.A
Syndigo
Markant AG
Infinite sp. z o.o.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
HIT - Kody Kreskowe Sp.J.
HADATAP Sp. z o.o.
Brandbank (Poland) Sp. z o.o.
Optidata Sp. z o.o.
JANTAR Sp. z o.o.
IBCS POLAND Sp. z o.o.
EDISON S.A.
DataConsult S.A.
Data Interchange Sp. z o.o.

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych, funkcjonalnych. Dowiedz się więcej tutaj